Fluorochinolony

Co nowego Fora Leczenie Leki Fluorochinolony

This topic contains 8 odpowiedzi, has 1 głos, and was last updated by  Waskird 8 miesięcy, 1 week temu.

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #41357

  Waskird
  Participant

  1) What is your view on the role of quinolones and fluoroquinolones in the treatment of infections? 
  Fluoroquinolone (FQs) antibiotics are currently one of the most frequently prescribed drugs in Europe and play a very important role in treatment for bacterial infections, such as pneumonia, sinusitis, bronchitis, urinary tract infections, as well as for prostatitis. However, FQs are extremely toxic, have high potentials for adverse effects (AE) and associated with potentially long-lasting, frequently permanent, serious sides effects. Adverse reactions (ADRs) are often delayed for some weeks or months after cessation of FQs drug therapy, which makes it extremely difficult to make a correct medical diagnosis and apply symptomatic treatment. They belong to the group of broad-spectrum antibiotics, effective for both gram-positive and gram-negative bacteria. FQs employ their antibacterial effect by preventing bacterial DNA from unwinding and duplicating through inhibition of their topoisomerase and gyrase, which differentiate them from other common antibacterial agents. This mechanism places them closer to chemotherapy drugs then other antibiotics, which mostly interfere with specific steps in homeostatic cell wall biosynthesis. As a result of this broad-spectrum and misunderstanding of their safety profile, doctors in Europe consider them as a safe treatment option and prescribe them even as an empirical first line antibiotics therapy. This is leading to an overuse of FQs, and in consequence tens of thousands of people suffer by them each year, yet nearly all those damages remain misdiagnose or undiagnosed. Patients after FQs ADRs frequently are diagnosed as having Lyme disease, multiple sclerosis, neuropathies of every kind, lupus, rheumatoid diseases and most often fibromyalgia. Only a handful of doctors are aware of a devastating effects of FQs. The rest are uninformed and often deny the existence of fluoroquinolone associated disability (FQAD).
  1) Jakie jest Pana zdanie na temat roli chinolonów i fluorochinolonów w leczeniu zakażeń?
  Antybiotyki fluorochinolowe (FQ) są obecnie jednym z najczęściej przepisywanych leków w Europie i odgrywają bardzo ważną rolę w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takich jak zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, infekcje dróg moczowych, a także zapalenie gruczołu krokowego. Jednak FQ są niezwykle toksyczne, mają wysoki potencjał niepożądanych efektów (AE) i wiążą się z potencjalnie długotrwałymi, często stałymi, poważnymi efektami ubocznymi. Działania niepożądane (ADR) są często opóźnione przez kilka tygodni lub miesięcy po zaprzestaniu terapii lekami FQ, co bardzo utrudnia dokonanie prawidłowej diagnozy medycznej i zastosowanie leczenia objawowego. Należą one do grupy antybiotyków o szerokim spektrum działania, skutecznych zarówno dla bakterii Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych. FQ stosują swoje działanie antybakteryjne, zapobiegając odwijaniu się bakteryjnego DNA i duplikacji poprzez hamowanie ich topoizomerazy i gyrazy, co odróżnia je od innych powszechnych środków przeciwbakteryjnych. Mechanizm ten przybliża je do leków stosowanych w chemioterapii, a następnie innych antybiotyków, które w większości przeszkadzają w specyficznych etapach biosyntezy homeostatycznej ściany komórkowej. W wyniku tego szerokiego spektrum i niezrozumienia ich profilu bezpieczeństwa, lekarze w Europie uważają je za bezpieczną opcję leczenia i przepisują je nawet jako empiryczną terapię antybiotykową pierwszego rzutu. Prowadzi to do nadużywania FQ, aw konsekwencji dziesiątki tysięcy ludzi cierpią z tego powodu każdego roku, ale prawie wszystkie te uszkodzenia pozostają błędne lub nierozpoznane. Pacjenci po FQs ADR często zdiagnozowano jako cierpiących na chorobę z Lyme, stwardnienie rozsiane, neuropatie wszelkiego rodzaju, toczeń, choroby reumatoidalne i najczęściej fibromialgię. Tylko garstka lekarzy zdaje sobie sprawę z niszczących skutków FQ. Reszta jest niedoinformowana i często zaprzecza istnieniu niepełnosprawności związanej z fluorochinolonem (FQAD).

  #41358

  Waskird
  Participant

  2) What is your view of the risks associated with quinolone and fluoroquinolone use?
  According to the latest research and available literature, FQs toxicity results from many causes, including the formation of reactive oxygen species, and generation of oxidative stress damage of the mitochondrial DNA, as well as from the chelation of metals and a change in gene expression. These mechanisms explain the reason why FQs are often reported, to cause permanent and serious sides effects to: tendon, muscles, joints, nerves and other organs. Other long-lasting problems involve the cardiovascular system (QT interval prolongation), musculoskeletal system disorders (arthropathy, muscle weakness, joint pain and swelling), chronic fatigue and diabetes mellitus. Moreover, FQs have recently been discovered to induce delayed adverse neuropsychiatric effects including dizziness, sleep disturbance, anxiety, suicidal thoughts, hallucinations, psychosis, depression and recurrent mania. All the side effects should be mentioned on the patient info label, especially including psychiatric and potential delayed mitochondrial toxicity (like mitochondrial DNA depletion and mutations.)
  2) Jaki jest twój pogląd na ryzyko związane z używaniem chinolonu i fluorochinolonu?
  Zgodnie z najnowszymi badaniami i dostępną literaturą, toksyczność FQ wynika z wielu przyczyn, w tym z tworzenia reaktywnych form tlenu i generowania stresu oksydacyjnego, uszkodzenia mitochondrialnego DNA, a także z chelatowania metali i zmiany w ekspresji genów. Mechanizmy te wyjaśniają przyczynę częstego zgłaszania częstości występowania FQ, powodując trwałe i poważne skutki uboczne: ścięgna, mięśnie, stawy, nerwy i inne narządy. Inne długotrwałe problemy dotyczą układu sercowo-naczyniowego (wydłużenie odstępu QT), zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego (artropatia, osłabienie mięśni, ból stawów i obrzęk), przewlekłego zmęczenia i cukrzycy. Co więcej, niedawno odkryto, że FQ wywołują opóźnione niekorzystne efekty neuropsychiatryczne, w tym zawroty głowy, zaburzenia snu, lęki, myśli samobójcze, halucynacje, psychozy, depresję i nawracającą manię. Wszystkie skutki uboczne powinny być wymienione na etykiecie informacyjnej pacjenta, w tym zwłaszcza psychiatrycznej i potencjalnie opóźnionej toksyczności mitochondrialnej (np. Mitochondrialnego zubożenia DNA i mutacji).

  #41359

  Waskird
  Participant

  3) In your opinion, what further measures could be taken to optimise the safe use of quinolones and fluoroquinolones?
  The overuse of FQs and the growing number of reports on ADRs often leading to the fluoroquinolone associated disability (FQAD) is the main reason to avoid FQs when other safer alternatives are available. FQs should only be used as the last resort, exclusively in a hospital, by a well trained specialist. Unfortunately routine blood and urine tests are generally non-contributory to diagnoses of FQ’s ADR or FQAD, so specific molecular and genetic tests should be provided as quickly as possible. Special studies are necessary to find genetic factors underling susceptibility and the genotypes predisposing to ADRs. Multicenter clinical trials on long-lasting FQAD in large groups of patients are also required. Immediately, the basic guidelines and standard treatment methods for ADR and FQAD should be developed. This can’t be left to desperate patients and only several aware doctors who try to help them, like it was in my case. After one year of visiting numerous clinics in Poland, Germany, China, and USA I have finally found doctors, who were willing to help me and are aware of the FQ toxicity syndrome. Based on published data analysis and subsequent empirical searching, an individualised treatment plan was developed, which significantly reduced or even reversed some of my damage caused by Levofloxacine. Although, after three years  my quality of life is better, a lot of environmental factors can induce intermittent episodes of symptoms. I am still suffering from chronic fatigue, Achilles and other tendons tendinopathy, multilevel degenerative disc disease, peripheral and small fibre neuropathy, uncommon food sensitivities, muscle weakness and headaches. A Review of currently available knowledge of possible ways to treat of FQAD, inspired by my case, was published last year in the Oxidative Medicine and Cellular Longevity under the title: “Treatment of the Fluoroquinolone-Associated Disability: The Pathobiochehemical Implications”
  I hope that a PRAC meeting will set new restrictions for FQs and new procedures of their use only in hospitals, under long-term supervision and as a last resort treatment. Limited action from EMA such as just copying FDA’s warning from June 26, 2016 will probably keep the current status quo for their use and spreading of their devastating delayed side effects, what we can still observe with the growing number of cases of FQAD from the United States.

  3) Jakie Państwa zdaniem dalsze środki można by podjąć, aby zoptymalizować bezpieczne stosowanie chinolonów i fluorochinolonów?
  Nadużywanie FQ i rosnąca liczba zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych często prowadzących do niepełnosprawności związanej z fluorochinolonem (FQAD) jest głównym powodem uniknięcia FQs, gdy dostępne są inne bezpieczniejsze alternatywy. FQ powinny być stosowane tylko w ostateczności, wyłącznie w szpitalu, przez dobrze wyszkolonego specjalistę. Niestety, rutynowe badania krwi i moczu nie są zwykle związane z diagnozami ADR FQAD lub FQAD FQAD, więc specyficzne testy molekularne i genetyczne powinny być dostarczone tak szybko, jak to możliwe. Potrzebne są specjalne badania, aby znaleźć podatność na czynniki genetyczne i genotypy predysponujące do ADR. Wymagane są również wieloośrodkowe badania kliniczne dotyczące długotrwałej FQAD w dużych grupach pacjentów. Natychmiast należy opracować podstawowe wytyczne i standardowe metody leczenia ADR i FQAD. Nie można tego pozostawić zdesperowanym pacjentom i tylko kilku świadomym lekarzom, którzy próbują im pomóc, tak jak to było w moim przypadku. Po roku odwiedzania licznych klinik w Polsce, Niemczech, Chinach i USA, w końcu znalazłem lekarzy, którzy byli gotowi pomóc mi i są świadomi zespołu toksyczności FQ. Na podstawie opublikowanej analizy danych i późniejszych poszukiwań empirycznych opracowano zindywidualizowany plan leczenia, który znacznie zmniejszył lub nawet odwrócił część moich uszkodzeń spowodowanych lewofloksacyną. Chociaż po trzech latach jakość mojego życia jest lepsza, wiele czynników środowiskowych może wywoływać sporadyczne epizody objawów. Nadal cierpię na przewlekłe zmęczenie, ścięgna Achillesa i innych ścięgien, wielopoziomową chorobę zwyrodnieniową dysku, neuropatię obwodową i małą włóknistość, niezbyt częste wrażliwości pokarmowe, osłabienie mięśni i bóle głowy. Przegląd aktualnie dostępnej wiedzy na temat możliwych sposobów leczenia FQAD, zainspirowany moim przypadkiem, został opublikowany w ubiegłym roku w Oxidative Medicine and Cellular Longevity pod tytułem: “Leczenie związanej z fluorochinolonem niepełnosprawności: implikacje związane z patobiochemią”
  Mam nadzieję, że spotkanie PRAC ustanowi nowe ograniczenia dla FQ i nowych procedur ich stosowania tylko w szpitalach, pod nadzorem długoterminowym i jako leczenie w ostateczności. Ograniczone działania ze strony EMA, takie jak kopiowanie ostrzeżeń FDA z 26 czerwca 2016 r. Prawdopodobnie utrzymają obecny status quo w zakresie ich wykorzystania i rozprzestrzeniania się ich niszczących opóźnionych skutków ubocznych, co nadal możemy zaobserwować wraz z rosnącą liczbą przypadków FQAD ze Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone.

  #41360

  Waskird
  Participant

  Jak z doniesień wynika, medykament jest powszechnie stosowany. FDA wskazuje na pochopne stosowanie i zaleca uzycie w sytuacji “podbramkowej” (gdy chory widzi bramkę niebieską- żart).

  Załączniki:
  You must be logged in to view attached files.
  #41362

  Waskird
  Participant

  tekst, otwiera się możliwośc tłumaczenia jak poniżej:
  https://www.dailymail.co.uk/health/article-6324427/Common-antibiotic-doctors-say-organ-failure.html?fbclid=IwAR1UN-spy9K58ZBnNZFRsKUZd3kbJWuBwqRDsujlVD9H6UCmjLGn7c6ZCc

  Niedziela, 28 października 2018 4PM
  Zwykli lekarze antybiotyków mogą spowodować niewydolność narządów, ponieważ miliony Brytyjczyków są narażone na ryzyko wyniszczających trwałych skutków ubocznych w wyniku przepisania recept
  Około 2500 Brytyjczyków rocznie ginie w wyniku superproblemów odpornych na antybiotyki
  Niektórzy pacjenci cierpią z powodu niszczących skutków ubocznych przy użyciu zwykłych antybiotyków
  Pacjenci mogą cierpieć na pęknięte ścięgna po zażyciu leków takich jak ciprofloksacyna
  Autor: ADRIAN MONTI FOR THE MAIL ON SUNDAY
  OPUBLIKOWANO: 22:01 GMT, 27 października 2018 r. | ZAKTUALIZOWANO: 22:01 GMT, 27 października 2018 r
  Zagrożenie wynikające z nadużywania antybiotyków staje się coraz bardziej niepokojące. W zeszłym tygodniu raport Public Health England ostrzegł, że superbugy odporne na antybiotyki – wynikające z płodnych recept – zabijają obecnie ponad 2500 Brytyjczyków każdego roku.
  Biorąc pod uwagę niekończące się nagłówki, można założyć, że większość brytyjskich pacjentów wie, że najlepiej unikać dużych ilości tabletek. Ale obok tego znanego kryzysu kryje się kolejne, ukryte niebezpieczeństwo, które niszczy życie tysięcy ludzi.
  Czołowi medycy ostrzegają, że niektóre antybiotyki przepisywane milionowi Brytyjczyków na infekcje klatki piersiowej i moczu powodują druzgocące, trwałe skutki uboczne, w tym niewydolność nerek, przewlekły ból i uszkodzenie nerwów w mózgu.
  Lekarze z Europejskiej Agencji Leków twierdzą, że leki, w tym cyprofloksacynę i lewofloksacynę, są podawane zbyt szybko, kiedy powinny być stosowane tylko w ostateczności.
  Podczas gdy oni oczyszczają infekcje, coraz więcej dowodów wskazuje, że skutki uboczne występują częściej niż początkowo sądzono – i mogą zmieniać życie.
  Powszechne powikłania tych leków obejmują zapalenie lub pęknięcie ścięgna, uszkodzenie nerwów w mózgu (prowadzące do depresji, lęku i bezsenności), problemy trawienne, zmęczenie i uszkodzenie głównych narządów i stawów.
  Nowe wytyczne, opublikowane w tym miesiącu, przemawiają za ostrym ograniczeniem leków – a zarówno pacjentom, jak i pracownikom służby zdrowia należy uświadomić “wyłączające i potencjalnie długotrwałe skutki uboczne”.
  Przedmiotowe leki to fluorochinolony i antybiotyki chinolonowe. Działają poprzez celowanie w komórkę bakterii, która zatrzymuje jej replikację DNA. Nie będąc w stanie przeprowadzić tego procesu, bakterie zostają zniszczone.
  Te antybiotyki są bardzo skuteczne, ale są zdolne do penetracji tkanek w całym ciele, w tym w układzie nerwowym i mięśniowo-szkieletowym. Może to spowodować uszkodzenie prawidłowych tkanek i spowodować wiele powikłań.
  “Te antybiotyki zostały pierwotnie opracowane w celu leczenia poważnych, zagrażających życiu infekcji, w tym sepsy, E. coli i wąglika” – wyjaśnia dr Neal Millar, chirurg ortopeda z Instytutu Zakażenia, Odporności i Zapalenia Uniwersytetu w Glasgow. Europejski Urząd ds. Produktów Leczniczych w czerwcu.
  “Ale powszechne chinolony, takie jak cyprofloksacyna i lewofloksacyna, są obecnie przepisywane na znacznie częstsze schorzenia, takie jak zapalenie pęcherza, zapalenie gruczołu krokowego (zapalenie gruczołu krokowego) i niektóre infekcje klatki piersiowej. “Nie są przeznaczone do tego poziomu infekcji i są zdecydowanie zbytnio przepisywane” – dodaje dr Millar. Najnowsze dane szacują, że w ubiegłym roku ponad 675,000 tych leków było przepisywanych w Wielkiej Brytanii przez lekarzy pierwszego kontaktu, a ich liczba była podawana w szpitalach.
  Eksperci twierdzą, że dotyczy to liczby osób, które wydają się cierpieć z powodu niekiedy katastrofalnych skutków ubocznych – szacunkowo 10-15%. A to nie jest nowe zjawisko: na przykład niepożądane reakcje na ścięgna były znane od początku XXI wieku.
  Dr Millar mówi, że rozmawia z coraz większą liczbą pacjentów, którzy zostali “wypompowani” (ponieważ są znani w społeczności grupy wsparcia) i doświadczyli zapalenia ścięgien – gdzie dochodzi do rozpadu komórek ścięgna. Mówi: “Opublikowana literatura powiedziałaby, że jeden do trzech procent powikłań jest spowodowanych przez te leki.
  “Ale powiedziałbym, że jest prawdopodobniej dziesięć do 15 procent, ponieważ lekarze lub pacjenci mogą nie myśleć, że antybiotyk był przyczyną, a więc nie zgłaszaj tego”.
  Miriam Knight była współzałożycielką grupy Quinolone Toxicity Support UK trzy lata temu, kiedy jej mąż Phil pogorszył stan zdrowia po zażyciu ciprofloksacyny na infekcję dróg moczowych. Grupa ma teraz ponad 100 członków.
  “Większość lekarzy w Wielkiej Brytanii, Europie i USA nigdy nie słyszało o toksyczności fluorochinolonu” – mówi Miriam.
  Innym, który jest zbyt świadomy efektów ubocznych, jest matka dwójki Debbi Kinrade, 57, z Northamptonshire, która przez sześć lat żyła z konsekwencjami przyjmowania cyprofloksacyny.
  W 2012 roku przepisano jej lek na infekcję dróg moczowych. Po pierwszej tabletce pięciodniowego kursu poczuła się zaniepokojona. Rozwinęła ból w stopach i ścięgnach Achillesa i przez pewien czas musiała chodzić o kulach.
  Mówi: “Przez trzy lata nie mogłem nawet wyprostować się. Cierpiałem na przerażające bóle głowy, koszmary nocne, ataki paniki i lęk. Moje włosy wypadły.
  Debbi powoli się poprawiał. Ale wciąż cierpi z powodu problemów, od problemów z jelitami po utratę mobilności w dłoniach, które może prześledzić do tamtych czasów. Mówi: “Musiałem zaakceptować to, kim jestem teraz”.

  #41363

  Waskird
  Participant

  tekst wygłoszony przed komisją badającą skutki cipro. Nie mam decyzji o podaniu danych (zapytam)
  Występuję tutaj jako ofiara, której zdrowie zostało silnie uszkodzone przez fluorochinolony. W roku 2015 poddałem się dwudziestoczterodniowej kuracji antybiotykami z tej rodziny z powodów choroby urologicznej. Lekarz, który przepisał mi ten antybiotyk, uczynił tak bez wcześniejszej diagnozy, której celem byłoby wykrycie infekcji i uzyskanie na nią dowodu. Nie ostrzegł mnie ani przed potencjalnymi skutkami ubocznymi, ani przed trwałymi uszkodzeniami. Wręcz przeciwnie, zapewniał mnie, że jest to lek bezpieczny i działający bardzo wydajnie. Miałem wówczas 30 lat, cieszyłem się doskonałym zdrowiem i żyłem pełnią życia. Byłem zawodowo związany z międzynarodowym biznesem i badaniami naukowymi pomiędzy Europą a Chinami. Moja kariera rozwijała się dobrze do czasu, gdy została całkowicie zniszczona przez kilka niepożądanych skutków przyjmowania “Lewofloxacin”(???). Pierwsze efekty uboczne pojawiły się pięć dni(?) po zaprzestaniu leczenia. Kilka obszarów (organizmu) zostało dotkniętych: ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, następnie zostały zdiagnozowane liczne uszkodzenia układu ruchowego (mięśniowego + szkieletowego). Zaczęło się od podwojonego i rozmytego widzenia, wystąpiły: męt ciała szklistego, szumy uszne, zmieszanie, depersonalizacja, zamglenie umysłu, problemy z mową, rzadkie alergie pokarmowe, utrata wagi, słabość ciała i zmęczenie. Cierpiałem również z powodu bólów w całym ciele, szczególnie w ścięgnie Achillesa, co niemal odebrało mi zdolność do chodzenia. Przez kolejne miesiące okropny, nieznośny ból rozprzestrzeniał się po moim ciele. W pierwszym roku spotkałem się z wieloma specjalistami medycznymi z Europy, Chin i USA, ale żaden z nich nie był w stanie mi pomóc. Lekarz w Chinach trafnie połączyła moje dolegliwości z Lewofloksacyną, lecz powiedziała, że nie ma znanej metody leczenia skutków ubocznych fluorochinolonów. Ostrzegła mnie także, że może mnie dotknąć neuropatia i zerwanie ścięgien. Niedługo potem zdiagnozowano u mnie neuropatię. Kilka miesięcy później doświadczyłem naderwania ścięgien, szczególnie Achillesa i przedramion. Ciągle szukając pomocy, ostatecznie spotkałem się z lekarzami zajmującymi się syndromem toksyczności fluorochinolonów (???) i zdiagnozowano u mnie niepełnosprawność wywołaną fluorochinolonami. Bazując na opublikowanych danych i późniejszym doświadczalnym poszukiwaniu został wytworzony zindywidualizowany program leczenia, które znacząco zmniejszyło, a niekiedy odwróciło uszkodzenia. Otrzymałem terapię opartą o przeciwutleniacze, takie jak glutation, kwas askorbinowy, kwas alfa-liponowy, koenzym Q10 i inne związki. Uszkodzenie ścięgna Achillesa zostało wyleczone mezenchymalnymi komórkami macierzystymi oraz wielokrotnymi iniekcjami osocza bogatopłytkowego. Ponadto, poddałem się ponad 150 zabiegom tlenowym w komorze hiperbarycznej, które poprawiły stan ścięgien, złagodziły objawy neurologiczne, poprawiły zdrowie psychiczne i fizyczne. Więcej informacji na temat leczenia schorzeń wywołanych fluorochinolonami, opartych również na moim przykładzie, zostało opublikowanych w zeszłym roku w gazecie Oxidative Medicine and Cellular Longevity. Chociaż po trzech latach jakość mojego życia poprawiła się, wiele czynników środowiskowych może uruchomić epizodalne objawy schorzenia. Nadal cierpię na chroniczne zmęczenie, tendinopatię, neuropatię, wielopoziomową chorobę zwyrodnieniową dysku, alergie pokarmowe, osłabienie mięśni i bóle głowy. Ponadto, potrzebuję dużych dawek przeciwutleniaczy przyjmowanych doustnie, podobnie jak wielu innych suplementów, by móc funkcjonować. Niestety, nadal nie mogę pracować. Moim zdaniem, fluorochinolony powinny być używane wyłącznie jako antybiotyki ostatniej deski ratunku w warunkach szpitalnych przez dobrze wyszkolonych lekarzy. Powinny zostać wprowadzone podstawowe wytyczne do leczenia schorzeń wywołanych zażyciem fluorochinolonów w praktyce klinicznej. Nie powinno to być pozostawione zdesperowanym pacjentom i kilku uświadomionym lekarzom, tak jak to było w moim wypadku. Wyrażam nadzieję, że wkrótce spotkanie PRAC ustali nowe ograniczenia w użyciu fluorochinolonów i umożliwi ich stosowanie tylko w formie ostatniej deski ratunku, pod długotrwałym nadzorem [po ich zastosowaniu?]. Obecne ograniczone decyzje Europejskich agencji zdrowia prawdopodobnie utrzymają status quo i doprowadzą do kontynuowania niszczycielskich efektów ubocznych ich stosowania. Dziękuję za uwagę.

  #41364

  Waskird
  Participant

  relacje ofiar cipro: https://fqwallofpain.com/

  #41365

  Waskird
  Participant

  tłumaczenie:
  https://www.contagionlive.com/news/fluoroquinolone-antibiotics-more-recommendations-for-prudent-use?fbclid=IwAR2aNfiRHdzqac4-9UIsWuEvWiXszF5jUaxlMVRjCWY6OubF-F0dbUS4sGg
  Antybiotyki fluorochinolowe: więcej zaleceń do rozważnego stosowania
  Komitet ds. Bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków (EMA) – Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) – zalecił ograniczenie stosowania antybiotyków fluorochinolonowych i chinolonowych po dokonaniu przeglądu problemów bezpieczeństwa zgłoszonych z tymi lekami.
  PRAC zalecił, aby antybiotyki fluorochinolowe nie były stosowane w następujących przypadkach: Leczenie samodzielnych zakażeń (takich jak infekcje gardła)
  Zapobieganie biegunce podróżnych lub nawracającym zakażeniom dolnych dróg moczowych
  Leczenie pacjentów, u których wcześniej występowały ciężkie działania niepożądane z antybiotykiem fluorochinolowym lub chinolonowym
  W leczeniu łagodnych lub średnio ciężkich zakażeń, chyba że nie można zastosować innych leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych w przypadku tych zakażeń
  Wraz z wydaniem EMA dołącza do innych agencji regulacyjnych, takich jak Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) i Kanada Zdrowia , które ostrzegły lekarzy i opinię publiczną o ryzyku wyłączenia i utrzymujących się poważnych działań niepożądanych. FDA wydała serię ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania antybiotyków fluorochinolowych (patrz rysunek ). Pierwsze ostrzeżenie w postaci pudełek dla fluorochinolonów dodano w lipcu 2008 r. Ze względu na zwiększone ryzyko zapalenia ścięgien i zerwania ścięgna, a od tego czasu FDA dodaje kolejne ostrzeżenie w postaci pudełkowej i kilka aktualizacji etykiet.
  Liczne badania podniosły obawy dotyczące bezpieczeństwao związku między leczeniem fluorochinolonem a rzadkimi, ale poważnymi i wyniszczającymi działaniami niepożądanymi w mięśniach, stawach i ośrodkowym układzie nerwowym. Ponadto stosowanie fluorochinolonów wiązało się ze zwiększoną częstością zakażenia Clostridioides difficile i opornością u Staphylococcus aureus i organizmów Gram-ujemnych.
  Pomimo tych ustaleń i ostrzeżeń, fluorochinolony pozostają jedną z najczęściej przepisywanych klas antybiotyków na świecie, a Stany Zjednoczone odpowiadają za ponad 32 miliony recept na fluorochinolony tylko w 2015 roku .
  Ograniczenie niepotrzebnego stosowania fluorochinolonów stało się obszarem skoncentrowanego wysiłku dla wielu programów zwalczania drobnoustrojów. Na przykład inicjatywy przeciwdrobnoustrojowe mające na celu ograniczenie stosowania fluorochinolonów były tematem licznych streszczeń plakatów na spotkaniu IDWeek w 2018 roku . Konferencja zawierała niezliczone prezentacje dotyczące różnych strategii (ścieżki leczenia, edukacja usługodawców, selektywne / tłumione zgłaszanie wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe), a większość z nich była w stanie wykazać znaczące zmniejszenie ogólnego stosowania fluorochinolonów.
  Fluorochinolony pozostają ważnymi antybiotykami do leczenia poważnych, zagrażających życiu infekcji bakteryjnych i są bezpieczne dla większości ludzi. Warto zauważyć, że fluorochinolony są jednym z niewielu doustnych antybiotyków o działaniu przeciw Pseudomonasgatunki, co czyni je atrakcyjnymi opcjami terapeutycznymi dla dotkniętych pacjentów, którzy nie wymagają dożylnego podawania ich antybiotykoterapii lub nie są odpowiednimi kandydatami do dostępu do żył centralnych.
  PRAC zalecił również ostrożne stosowanie fluorochinolonów w populacjach pacjentów, u których istnieje większe ryzyko obrażeń ścięgien wywołanych przez fluorochinolony (np. Pacjentów po przeszczepieniu starszym oraz tych, którzy są leczeni kortykosteroidem ogólnoustrojowym).
  Ponadto PRAC zalecił, aby pracownicy służby zdrowia doradzali pacjentom, aby zaprzestali leczenia antybiotykiem fluorochinolowym przy pierwszych objawach niepożądanego działania obejmującego mięśnie, ścięgna lub kości lub ośrodkowy układ nerwowy.
  Przegląd PRAC został zainicjowany na wniosek Niemieckiego Federalnego Instytutu Leków i Urządzeń Medycznych w lutym 2017 r. W celu oceny bezpieczeństwa fluorochinolonów. PRAC zorganizował publiczne przesłuchanie na ten temat w czerwcu 2018 r. W celu udokumentowania poglądów pacjentów i społeczeństwa na temat utrzymywania się działań niepożądanych zgłaszanych w tej grupie leków. Zalecenia PRAC zostaną teraz przesłane do Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi EMA, który przyjmie ostateczną opinię agencji.
  Ujawnienia: Dr MacVane jest dyrektorem ds. Badań klinicznych w Accelerate Diagnostics, Inc.

  #41376

  Waskird
  Participant
Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)

You must be logged in to reply to this topic.